Dr. Hágelmayer Istvánné CSc.

egyetemi docens

1958-ban szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. A diploma megszerzését követően az egyetem Munkajogi Tanszékén dolgozott különböző beosztásokban (egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens). 1978-1991., valamint 1997-2000. között a Munkajogi Tanszék vezetője. 1992-től az Országos Munka- és Üzemegészségügyi Intézet jogtanácsosa, 1996-1997-ben a PRÍMAGÁZ Rt. Szakmai tanácsadója. 1997-től a győri Széchenyi István Főiskola oktatója. Oktató és kutatómunkát végez a munkajog tárgykörében. 1979-ben szerzett kandidátusi fokozatot a kollektív szerződés alapkérdéseiről készült tanulmányával. Kodifikációt előkészítő munkákban vett részt tanulmányok készítésével és az előkészítő bizottság tagjaként. Publikációja jelent meg többek között a munkajogi szabályozás rendszere, a munkaviszony létesítése, módosítása és megszűnése, a nők munkajogi védelme, valamint a gazdasági társaságok munkajogi kérdései tárgykörében. Több kézikönyv és tankönyv társszerzője. 1976-1997. között a TMB Állam- és Jogtudományi Szakbizottságának tagja. 1978-1992. között az MTA Gazdaság és Jogtudományok Osztálya Munkatudományi Bizottságának tagja. Tagja a Magyar Jogászegylet Tudományos Bizottságának és a Jogi Szakvizsga Bizottságnak.

Publikációi

Könyvek:

A közszolgálati munkajogviszony. Táncsics Kiadó Bp. 1972. 7-51. oldalig (társszerzőként)

A kollektív szerződés alapkérdései. Akadémiai Kiadó. Bp. 1979. 400 oldal

Munkajog. Jegyzet a Pénzügyi és Számviteli Főiskola részére 1980. 161 oldal

A munkajog forrásai, a kollektív szerződés. Munkajogi ismeretek I. kötet. Táncsics Kiadó. Bp, 1981. 98-151. oldalig

The development of labour law in Hungary. New traits of the development of state and legal life in Hungary. Hungarian Lawyers’ Association. Budapest, 1981. 219-240. oldalig

A munkafeltételek alakításának intézményei és jogi szabályozása. In: A munkásság helyzete az üzemben. Kossuth Kiadó, Bp. 1984. szerk.: Héthy Lajos 25-47. oldalig

Új munkajogi kézikönyv. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bp. 1995. 19-34. oldalig (társszerzőként)

A Munka Törvénykönyve és az ítélkezési gyakorlat. Ergonosoft Kiadó, Bp. 1994. 9-142; 405-410. oldalig (társszerzőként)

A gazdasági társaságok munkajogi kérdései. Agrocent Kiadó, Bp., 1994. 85-106; 141-226. oldalig (társszerzőként)

A magyar munkajog. I-II: kötet, Kulturtrade Kiadó, Bp., 1997-1998. szerk: Lehoczkyné Kollonay Csilla I. köt. 25-65. old.; II. köt. 97-107; 199-205. oldalig (társszerzőként)

A gazdasági társaságok, az egyesülés és a közhasznú társaság munkajogi kérdéseinek új szabályai. Agrocent Kiadó, Bp. 1999. 145-173, 201-326., 339-355. oldalig (társszerzőként)

In: Munkajog vezetőknek A-tól Z-ig. Verlag Dashöfer, Bp. 1999. IV. fejezet: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. 82 oldal, valamint a kommentár folyamatos karbantartása

A magyar munkajog I. kötet Vince Kiadó, Bp. 2001. szerk. Lehoczkyné Kollonay Csilla 25-65. oldalig (társszerzőként)

Tanulmányok:

A munkaszerződés módosítása az új szabályozás alapján. (Jogtudományi Közlöny, 1965. évi 7. sz. 296-303. old.)

A dolgozók áthelyezésének statisztikai vizsgálata. (Társszerző Dux Erikné) Jogtudományi Közlöny, 1968. évi 10. sz. 546-556. old.

Agreements by Collective Barganing in the Socialist Countries. (Acta Jur. Acad. Sci, Budapest, 1973. 399-416. old.)

Die Funktionen des Kollektivvertrags. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Lolando Eötvös Nominatae. Tomus XVI. Budapest, 1974. 35-60. old.

A vállalati belső szabályzatok jogi problémái. „A szocialista vállalat” országos távlati tudományos kutatási főirány közleményei. V. kötet. Budapest, 1977.

Az Mt. szabályozási rendszerének koncepciója, különös tekintettel az iparági kollektív szerződések és a vállalati kollektív szerződések intézményére. (a Munka Törvénykönyve módosításának előkészítő munkálatai keretében, a Munkaügyi Minisztérium megbízásából készült tanulmány) Budapest, 1979. 45 oldal

Labour law protection of working women. Annales Univesitatis Scientiarum Budapestinensis de Lolando Eötvös Nominatae. Tomus XXII. Budapest. 1980. 37-60. old.

A munkaviszony létesítése, módosítása és megszűntetése. Tanulmány a Munka Törvénykönyve kodifikációjához a Munkaügyi Minisztérium megbízásából. Kézirat 1982. 81 oldal

Koncepció egy új Munka Törvénykönyv megalkotásához. Jogtudományi Közlöny, 1983. évi 10. sz. 611-622. old.

A munkajogtudomány helyzete 1979-1983. Az MTA Munkatudományi Bizottságának felkérésére készített tanulmány. Kézirat. Bp. 1983. 26 oldal

A vezető állású munkavállalók munkaviszonya. Cég és Jog. 2000. évi 2. sz. 11-14. old.

A vezető állású munkavállalók speciális jogai és kötelezettségei. Cég és Jog. 2000. évi 3. sz. 10-12. old.

A vezető tisztségviselő felelőssége munkavállalói magatartásáért. Az Institute for International Research által szervezett konferencia előadásának anyaga a konferencia résztvevői számára. Bp. 2001. május 8-10.

A fegyelmi felelősség szabályozása a kollektív szerződésben. In: Ünnepi dolgozatok Kertész István tiszteletére. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar tudományos kiadványai. Bp. 2004. 176-198. old.

Egy rendhagyó iskola margójára. In: Ünnepi dolgozatok Román László tiszteletére. Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs. Megjelenés alatt

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00