Dr. Horváth Gergely

egyetemi adjunktusDr. Horváth Gergely

Egyetemi tanulmányait 1996 és 2001 között végezte az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának győri képzési helyén, summa cum laude eredménnyel. 2001 őszétől oktat a Széchenyi István Egyetemen (illetve jogelődjénél).

Az agrárjog tantárgy főelőadásai mellett kurzust tart környezetvédelmi jogból és ingatlan-nyilvántartási jogból (két agrárjogi alternatív stúdium), Szövetkezeti jogi ismeretek illetve a környezetvédelmi jog alapjai címmel tartott kurzusai spec. kollégiumok a tavaszi szemeszterekben.

A társasági jog szövetkezetekre vonatkozó témájának előadását tartja és a társasági jogi szemináriumi csoportok közül kettőt vezet. Kereskedelmi jogból 2007-től szemináriumot vezet az egyetemi jogászképzésben, valamint a jogi asszisztens-képzésben kereskedelmi jogi alapismereteket oktat.

Ezeken túl részt vesz a Karunk által az Egyetem egyéb karai számára teljesített Jogi Ismeretek oktatásában is, és az EU-környezetjog c. tantárgyat gondozza.

Oktatott kurzusai előadási témáiban végzett kutatásai mellett disszertációja részpublikációin dolgozik jelenleg. Kutatási témája A MAGYAR AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM AZ UNIÓS CSATLAKOZÁS FOLYAMATÁBAN.

Az elmúlt évek során a témájához kapcsolódó szakirodalom (a szakfolyóiratokban megjelent cikkek, monográfiák és szakkiadványok) és a vonatkozó jogforrások feldolgozását végezte. 2006-ban a bécsi Juridicum (Rechtswissenschaftliche Fakultät), 2007-ben pedig a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) könyvtárában, valamint a Bayerische Staatsbibliothek-ben gyűjtött anyagot a disszertációhoz.

Tagja a Kari Választási Bizottságnak és a győri székhelyű REFLEX környezetvédő Egyesületnek.

A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság, Gazdasági és Polgári jogi Szakbizottságának munkájában tagként rendszeresen részt vesz, előadást is tartott a környezetjog és a magánjog metszetét alkotó jogintézmények elemzése témájában.

 

 

 

Fontosabb publikációk:

 

Környezetvédelmi demokrácia a gyakorlatban (Dr. Fülöp Sándor kézikönyvének recenziója), MAGYAR JOG, (L. évf. 4. szám), 2003. április, p253-256.

Magánjogi jogintézmények a környezetvédelemben, Fiatal Oktatók Tanulmányai 2., Széchenyi István Egyetem, Győr, 2004., Sorozatszerkesztő: Dr. Szigeti Péter egyetemi tanár, Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás, p175-189.

A környezetjog és az agrárjog közeledése, találkozása és metszete a magyar jogrendszerben, Állam- és Jogtudomány, XLVIII. évf., 2007/2. szám, p333-355.

A környezeti szempontok integrációja a hazai agrárjogba a fenntartható fejlődés paradigmájának tükrében, Kiadja: MTA VEAB Területi Bizottság, Veszprém, 2008, p81-116.

A „zöld” géntechnológia alkalmazásának gazdasági- és agrár-környezetvédelmi kockázatai, Külgazdaság – Jogi Melléklet, 2008. (52. évf.) 7-8. sz. p87-106.

Rules of Nature Conservation, Animal- and Landscape Protection of the Hungarian Agri-environmental Legislation in Accordance with the Council of Europe Conventions, In: Council of Europe and Environmental Protection, Law Faculty of Trnava University, Trnava, 2008, 67-78. o. [elektronikus formátum], Szerk.: doc. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., mim. prof., (ISBN 978-80-8082-243-9)

A vegyes szakjogok vegyülete, az agrár-környezetvédelmi jog legfontosabb alapkategóriái, Jogtudományi Közlöny, 2008. (63. évf.) 12. sz. p600-607.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék Eseméynnaptára

Széchenyi Egyetemi Napok 2018. április 18. - 2018. április 21.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. április 20. 00:00 - 2018. április 21. 01:00
Finanszírozási forma módosítására jelenkezés 2018. április 23. 06:00 - 23:55
Szenátusi ülés 2018. április 23. 14:00 - 16:00